Användarvillkor för webbplatsen

Senast uppdaterad: Augusti 9, 2017

INLEDNING

Enterprise Rent-A-Car UK Limited tillhandahåller denna webbplats (webbplatsen) för partners och licenstagare/franchisetagare som driver Alamo Rent A Car-systemet ("Alamo" eller "Vi"). Webbplatsen ställs till ditt förfogande i enlighet med dessa användarvillkor och alla gällande lagar och regler. Vänligen läs användarvillkoren noggrant. Genom att gå in på och/eller använda denna webbplats accepterar du att bindas av dessa användarvillkor. Om du inte kan acceptera dem ber vi dig att inte gå in på webbplatsen. Alamo förbehåller sig rätten att revidera dessa användarvillkor, så du bör regelbundet kontrollera om det finns några ändringar på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi har gjort ändringar av dessa användarvillkor innebär att du accepterar ändringarna. Uppdateringar kommer att synas genom en ändring av datumet för senast uppdaterade längst upp på denna webbplats.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Alamo underhåller webbplatsen för din privata och icke-kommersiella användning. Din användning av webbplatsen för vilket annat syfte som helst är bara tillåten med Alamos föregående uttryckliga skriftliga tillstånd. Utan att begränsa det ovanstående är följande inte tillåtet: (1) att använda webbplatsen för kommersiella syften, det vill säga distribuera, överföra eller offentliggöra webbplatsen eller något av dess innehåll, (2) att störa andras användning av webbplatsen, (3) att försämra webbplatsens drift eller störa eller avbryta servrar eller nätverk som är anslutna till den, (4) att påverka Alamos immateriella rättigheter negativt, (5) att skapa ramar eller på annat sätt göra webbplatsen eller någon del av dess innehåll gemensam för flera varumärken, (6) att skapa djuplänkar till någon del av webbplatsen eller (7) att använda sidan för olagliga syften. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande utan varsel avsluta eller begränsa din användning av webbplatsen av vilken anledning som helst eller utan att uppge skäl och utan ersättningsansvar gentemot dig eller tredje part. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att underrätta din internetleverantör om dina aktiviteter och inleda ett rättsligt förfarande om det bedöms som ändamålsenligt.

ÄNDRING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande på en villkorlig tidpunkt ändra, ställa in eller få vilken del av webbplatsen som helst att upphöra, utan varsel eller ersättningsansvar gentemot dig eller tredje part. Vi förbehåller oss även rätten att efter eget gottfinnande införa begränsningar på vissa funktioner eller tjänster.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Alamo tar ditt privatliv på allvar. All information som lämnas på eller samlas in genom webbplatsen omfattas av vår personuppgiftspolicy, som är tillgänglig på webbplatsen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Alamo kontrollerar inte och är inte ansvarigt för innehållet eller personuppgiftspolicyerna på andra sidor som det finns länkar till, och att en sådan länk finns på webbplatsen betyder inte att vi har godkänt den webbplats som länken leder till.

RESERVATIONER OCH TRANSAKTIONER

Varje reservation eller transaktion som genomförs på webbplatsen förutsätter Alamos godkännande, som lämnas efter vår värdering. Det betyder, utan begränsning, att Alamo kan avvisa att acceptera varje reservation eller transaktion av vilket skäl som helst eller utan att uppge skäl efter vårt gottfinnande och utan ersättningsansvar gentemot dig eller tredje part.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Genom att använda webbplatsen ger du ditt samtycke till att ta emot elektronisk kommunikation och andra meddelanden från Enterprise avseende dina beställningar, reservationer och transaktioner. Du accepterar att varje meddelande, avtal, offentliggörande eller annat meddelande som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla formella juridiska krav på sådan kommunikation, däribland att sådan kommunikation är skriftlig.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vanguard Trademark Holdings USA, LLC ("Vanguard") äger all text, grafik, ljud, nedladdningar, programvara och annat material (gemensamt kallat "innehållet"), urvalet, samlingen, tillrättaläggandet och presentationen av allt material på webbplatsen och webbplatsens överordnade design och alla immateriella rättigheter till dessa (t.ex. varumärkes- och upphovsrätt och databasrättigheter). Alla rättigheter förbehålls. Det är tillåtet att skriva ut en kopia av innehållet för din egen privata och icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte avlägsnar något upphovsrättsmärke, varumärke eller andra meddelanden om ägande från innehållet. All annan användning av innehållet är strikt förbjuden, om du inte har fått vårt skriftliga tillstånd. Webbplatsen kan innehålla innehåll som ägs av tredje part, däribland våra annonsörer. Det är bara tillåtet att använda sådant tredjepartsinnehåll om det har getts uttryckligt tillstånd från den berörda ägaren. Alla förfrågningar angående tillstånd för återgivning eller annan användning av innehållet ska adresseras till Vanguard Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 eller nicadmin@enterprise.com. Enterprise garanterar inte att din användning av material som visas på eller har en länk på webbplatsen inte gör intrång i tredje parts rättigheter.

ANMÄLAN AV UPPHOVSRÄTTSLIGT INTRÅNG

Om du anser att material som finns på webbplatsen gör intrång i dina immateriella rättigheter ber vi dig vänligen att kontakta Vanguard på följande adress: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 eller nicadmin@enterprise.com. Bifoga vänligen följande: (1) en elektronisk eller fysisk underskrift från en person som kan handla för upphovsrättsinnehavaren eller innehavaren av en sådan annan rättighet som anses ha kränkts, (2) en beskrivning av materialet med upphovsrätt eller annat skydd, som du anser har kränkts, (3) en beskrivning av var på webbplatsen materialet finns, (4) din adress, ditt telefonnummer och e-postadress, (5) en förklaring om att du, i god tro, är av uppfattningen att den omstridda användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavarna eller ägaren av ett annat intresse, dennes ombud eller i enlighet med lag och (6) en förklaring, under straffansvar, om att informationen i din kommunikation är korrekt, och att du är innehavaren av upphovsrätten eller annat skydd eller har rätt att agera på denna ägares vägnar.

Alamo, Alamo Rent A Car och "Drive Happy" ingår i den lista över varu- och tjänstemärken som ägs av Vanguard och dess licensgivare (detta är inte en fullständig lista över Vanguards varu- och tjänstemärken). Varu- och tjänstemärken som är märkta med symbolen "®" är registrerade hos U.S. Patent and Trademark Office och i många andra länder. Andra varu- och tjänstemärken som tillhör Vanguard kan vara märkta med symbolerna "SM" eller "TM". Våra varu- och tjänstemärken får inte användas i samband med en produkt eller tjänst utan vårt skriftliga tillstånd. Alla andra varumärken och namn, som inte ägs av Enterprise, men som finns på webbplatsen, är de respektive ägarnas egendom. Sådana ägare kan i vissa fall vara knutna till, förknippade med eller ha stöd av Alamo.

Alamo eller dess anknutna företag har tagit emot patent och har ett antal patentansökningar under behandling i både USA och andra länder, vilka täcker olika omständigheter på denna webbplats, och användare varnas för att kopiera, ta i bruk eller på annat sätt låna någon teknik, meny, process eller andra funktionella delar, eftersom det kan leda till ersättningsansvar för patentintrång.

ANVÄNDNING AV INSKICKAD INFORMATION

Du samtycker till att Alamo fritt får använda kommentarer, information eller idéer som ingår i den kommunikation som du har skickat till oss i syfte att leverera våra tjänster till dig.

INGEN GARANTI

Vi gör vårt bästa för att upprätthålla en korrekt och driftssäker webbplats, men vi garanterar inte att den alltid kommer att fungera eller vara felfri. Vi tar inte på oss något ansvar eller ersättningsansvar för fel eller underlåtelser på webbplatsen eller för problem med dess drift. Din tillgång till och användning av webbplatsen sker på eget ansvar. Utan att begränsa det ovanstående STÄLLS SIDAN, DESS INNEHÅLL OCH VARJE PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ERBJUDS GENOM DEN TILL FÖRFOGANDE "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÅTKOMST ELLER ICKE-INTRÅNG. I en del rättsområden tillåts inte uteslutande av vissa garantier, så det ovanstående gäller eventuellt inte för dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING

ALAMO, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH DESSA BOLAGS STYRELSELEDAMÖTER, DIREKTÖRER ELLER ANSTÄLLDA KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INFORMATION SOM STÄLLS TILL FÖRFOGANDE GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON TRANSAKTION SOM INGÅS VIA WEBBPLATSEN. I en del rättsområden tillåts inte uteslutande av ersättningsansvar för vissa skador, så det ovanstående gäller eventuellt inte för dig. Om någon myndighet åsidosätter delar av detta avsnitt ska ersättningsansvaret vara begränsat i den största utsträckning som är tillåten enligt gällande lag.

ERSÄTTNING

Du är införstådd med att du är skyldig att hålla Alamo och dess närstående bolag och alla deras respektive styrelseledamöter, direktörer, anställda och representanter skadeslösa från tredje parts ersättningskrav eller rättsliga krav, inklusive skäliga utgifter för advokater och omkostnader, som direkt eller indirekt, helt eller delvis uppstår mot bakgrund av din tillgång till eller användning av webbplatsen eller dina lagbrott eller intrång i rättigheter.

TVISTER

Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Alla åtgärder för att genomdriva dessa Användarvillkor får väckas er i din jurisdiktion eller i annan domstol som har behörighet att pröva sådana tvister. Förutom där det är förbjudet godkänner du att alla eventuella tvister och anspråk som direkt eller indirekt följer av Hemsidan ska lösas individuellt. Samtliga anspråk med avseende på Hemsidan måste inledas inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstår, oavsett om någon lag stadgar motsatsen. Europeiska kommissionens konfliktlösningsplattform på internet kan användas här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alamo deltar inte i det alternativa tvistlösningsförfarandet.

ALLMÄNNA VILLKOR

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor åsidosätts såsom ogiltig eller omöjlig att verkställa ska denna bestämmelse tolkas i enlighet med gällande lag och övriga lagar ska verkställas. Rubriker är endast avsedda som referens och ska på inget sätt definiera, avgränsa, tolka eller beskriva omfattningen av det relevanta avsnittet. Om vi underlåter att verkställa villkoren i dessa användarvillkor är det inte liktydigt med att vi avstår från dessa villkor eller villkoren i övrigt. Dessa användarvillkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och Alamo i samband med din användning av webbplatsen.

KONTAKT

Om du har frågor angående dessa användarvillkor ber vi dig att kontakta oss på nicadmin@erac.com.