Betalningsvillkor Alamo Rent A Car

Uppdaterad Augusti 2021

Avtalsparter

Dessa allmänna villkor utgör avtalet för den förbetalda bokningen av Alamo fordon ("Bokningsavtalet"). Avtalsparterna till bokningsavtalet är Enterprise Rent-A-Car UK Limited ("oss" eller "vi") och "du" kunden som har gjort den förbetalda bokningen. Enterprise Rent-A-Car UK Limited är ett engelskt Ltd (limited liability company) som bildats i enlighet med engelsk rätt och har sitt registrerade huvudkontor i Enterprise House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JY, organisationsnummer 2946689 samt momsregistreringsnummer GB 641634450. Vi tillhandahåller ett bokningssystem för alla våra koncernbolag och deras franchisetagare och licenstagare som drivs under Alamovarumärkena, (tillsammans benämnda som "Alamo" i dessa allmänna villkor.) Du kan kontakta oss på: via e-post på nicadmin@enterprise.com eller telefonnummer 0800 111 4312.

 

Bokning

Villkoren för din förbetalda bokning framgår av den e-postbekräftelse som skickats till den e-postadress som du angav i samband med bokningen.

 

Avbokning och avbokningsavgifter

Du har inte någon ångerrätt för bokningen enligt EU-rätt, däremot kan du avboka din bokning när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Du kommer att erhålla full återbetalning av det totala beloppet för bokningen om du avbokar din bokning 3 dagar eller tidigare innan din specificerade upphämtningstid. 

  • Om du avbokar din bokning mindre än 3 dagar innan din specificerade upphämtningstid kommer vi att återbetala det totala beloppet för din bokning minskat med det lägsta av i) hela kostnaden av det totala beloppet för bokningen eller ii) SEK 491. 
    • Om du inte avbokar din bokning och inte dyker upp vid uthyrningsdisken (no show) eller inte följer upphämtningsvillkoren enligt vad som anges i dessa allmänna villkor, kommer vi att återbetala det totala beloppet för din bokning minskat med det lägsta av: i) det totala beloppet för din bokning; och ii) SEK 1,500.

Den återbetalning som du är berättigad till kommer att göras till det kredit eller debetkort som du använde när du gjorde bokningen.

Alamo förbehåller sig rätten att närsomhelst, om det finns skälig anledning, genom meddelande avboka din bokning, inkluderat men inte begränsat till: force majeure som påverkar tillgången till fordon; grovt avtalsbrott från din sida, inkluderande att inte betala förfallna belopp för uthyrning, trakasserier eller annan kränkande behandling av Alamo anställda, kunder, koncernbolag, licenstagare och franchisetagare; eller bedrägligt beteende från din sida. Om sådan avbokning görs kommer vi att återbetala bokningsavgiften.

 

Ändring av bokning

När du bokar ett fordon, var vänlig se till att datumen och tiderna du angett är korrekta. Om förhållandena ändras och du behöver fordonet andra datum/tider, vänligen ändra din bokning.

Du får ändra din bokning på internet när som helst fram till 12 timmar innan din specificerade upphämtningstid genom att följa instruktionerna på vår hemsida. Vi tar ingen ombokningsavgift men den nya bokningen kommer att baseras på rådande marknadspriser. Under de sista 12 timmarna innan upphämtningstid kan du inte ändra din bokning.

 

Uteblivna, sena och tidiga ankomster

För bokningar som inte är till/från en flygplats – Ditt fordon kommer att finnas tillgängligt för dig i två timmar efter din specificerade upphämtningstid. Därefter kan vi inte garantera att ett fordon kommer att vara tillgängligt när du anländer.

För bokningar till/från en flygplats – Om du har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig tills planet har landat och tömts. Om en flygförsening resulterar i att du landar efter uthyrningsfirmans stängningstid kommer en anställd att vänta tills planet har landat och tömts. Om förseningen överstiger 1 timme efter uthyrningsfirmans stängningstid kan en övertidsavgift tillkomma. Om du inte har angett ett flygnummer i samband med din bokning kommer fordonet att finnas tillgängligt för dig till det som inträffar tidigast av två timmar efter din specificerade upphämtningstid eller tills uthyrningsfirmans stängningstid.

Om du anländer till uthyrningsfirman 1 dag eller tidigare innan datumet angivet för bokningen, har vi kanske inte ditt valda fordon tillgängligt. Uthyrningsfirman kommer att hantera din bokning beroende på tillgång till det valda fordonet.

Om du inte hämtar bilen på angiven upphämtningstid eller om fordonet inte var tillgängligt på grund av din sena ankomst enligt ovan kommer vi att återbetala det totala beloppet för din bokning minskat med det lägsta av: i) det totala beloppet för din bokning; och ii) SEK 1,500.

 

Oanvända hyrdagar

Oanvända hyrdagar eller val av förbetalda bokningar är inte återbetalningsbara.

 

Hyreskontrakt

Bokningskontraktet är ett kontrakt som har till syfte att säkerställa att det valda fordonet (eller ett fordon av liknande storlek och typ) finns tillgängligt för dig för uthyrning vid den angivna tiden och platsen specificerat i din bokning enligt dessa allmänna villkor. Det är inte ett avtal för själva hyresvillkoren för fordonet. Hyreskontraktet mellan Alamo och dig för användningen av fordonet under hyresperioden ingås separat vid upphämtningstillfället vid den relevanta uthyrningsfirman av det relevanta lokala Alamo bolaget, koncernbolaget eller franchisetagaren och regleras av de lokala standardvillkoren som gäller för tiden och platsen för uthyrningen, där lagen för uthyrningsstället kommer att gälla.

 

Åldersgräns

För att slutföra bokningsprocessen måste du ange din ålder för att verifiera uppfyllnad av lägsta åldersgräns. Din bokning omfattar extra avgifter relaterat till åldersgränser för uthyrningsplatsen i din bokning.

 

Policy för statsgränser

Om du har för avsikt att köra det hyrda fordonet över gränsen till andra länder, var vänlig kontakta hyresplatsen innan du gör bokningen för att verifiera möjliga restriktioner mot att köra fordonet över statsgränser. Kontaktuppgifterna för hyresplatserna finns tillgängliga på hemsidan.

Krav på giltigt körkort och andra dokument

Samtliga förare måste ha ett giltigt körkort som är giltigt åtminstone ett år (eller mer beroende på hyresland och fordonskategorin) innan datumet för hyresperiodens ingående och visa detta vid uthyrningsdisken vid hyrans ingående. Ett giltigt större kreditkort såsom VISA, MasterCard/Maestro, eller American Express, måste också visas upp vid hyrestillfället. Var vänlig notera att i vissa jurisdiktioner accepteras inte debetkort.

 

Alamo ansvar

  • Vi ansvarar för avsiktligt och grovt vårdslöst beteende och avtalsbrott.
    • Vi ansvarar endast för vårdslöshet i fall av skada för liv, kroppsskada, hälsa eller i fall av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. I fall av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser begränsas vårt ansvar till den förutsebara skadan som är typisk för den här typen av avtal. En väsentlig avtalsförpliktelse är en förpliktelse vars fullföljande är en förutsättning för att uppnå syftet med ingåendet av avtalet, vars fullgörande användaren normalt kan förvänta sig. Vi är inte ansvariga i händelse av Force Majeure.
    • Vi är endast ansvariga för förlust av data om förlusten inte kunde ha undvikits genom lämpliga säkerhetsåtgärder från användarens sida.
    • De ovan nämnda ansvarsbegränsningarna gäller även för Alamo’s juridiska ombud och agenter.

 

Överlåtelse

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Bokningsavtalet är mellan oss och dig. Ingen annan person ska ha rätt att göra gällande dess villkor. 

 

Avstående

Om vi inte insisterar på att du ska fullgöra dina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller om vi inte gör gällande våra rättigheter gentemot dig eller om vi dröjer med att göra det innebär det inte att vi har avstått våra rättigheter gentemot dig och innebär inte att du inte måste uppfylla dessa skyldigheter. Om vi skulle avstå ett krav mot dig ska detta göras skriftligen.

 

Tillämplig lag och tvist/Alternativ tvistlösning

Svensk rätt ska vara tillämplig på dessa allmänna villkor. Du har rätt att initiera tvist eller anspråk som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor och/eller något bokningsavtal till domstolarna i din hemjurisdiktion eller till annan domstol som har rätt att avgöra sådana mål.

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR-plattform) finns tillgänglig på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alamo deltar inte i den alternativa tvistlösningsprocessen.

 

Arkivering

Vi kommer inte att spara en kopia av bokningskontraktet mellan oss. Du bör spara eller skriva ut en kopia av dessa allmänna villkor för din arkivering. Du kommer att få en bekräftelse av din bokning per e-post.